مجله دندانپزشکی مقالات دهان و دندان, درمان بیماری های دندانی

بررسی خصوصیات تیپ برتری طلبی در اشخاص

0

در تیپ های مختلف عصبی یک حالت «بیگانگی در خویش» وجود دارد. توقعات گزاف و زیادی از دیگران، عناد به خود، وسایل تسکین اضطراب وجود دارد. منتها این صفات در هر یک بستگی به نوع تیپ عصبی و شدت و ضعف آن دارد. در تیپ برتری طلبی «تضاد اساسی» برعکس تیپ مهرطلبی است. ذیلاً چگونگی شخصیت این تیپ به ترتیب اشاره می گردد. در این مطلب از سایت آسان دنت با ما باشید تا با خصوصیات تیپ برتری طلبی آشنا شوید.

 

تیپ برتری طلبی چگونه است

برتری طلبی
از نظر تیپ برتری طلبی ، زندگی صحنه ی جدال و مبارزه است، مبارزه انسان با انسان و برنده کسی است که از همه زورگوتر و پرقدرت تر و غالب باشد. این طرز تفکر گاهی در رفتارش آشکارا نمایان است و زمانی هم آن را با لعاب و  نزاکت، انصاف، دوستی و خیرخواهی می پوشاند و یک نمای خوش رنگ قابل توجیه می دهد.  محرک رفتار و حالت های تیپ برتری طلبی معمولا ترکیبی از مقداری تظاهر به احساسات واقعی و تعدادی احتیاجات عصبی است، به طوری که در برتر بودن او تردید حاصل نشود و همه او را به فرماندهی و حاکمیت بشناسند و به هدفهای تهاجمی و برتری طلبی خود رسیده و استفاده کند.  از اینکه احتیاجات تیپ برتری طلبی هم مانند مهر طلب «اضطراب اساسی» است. در نتیجه احتیاجات او نیز حالت اجباری، بی اختیاری، بی تفاوت و کور هستند.  تیپ برتری طلبی نیز مانند مهر طلب مقدار زیادی تشویش و اضطراب خود را ظاهر نمی کند، منتهی موقعیت ساختمان روحی آن طوری است که از هر چه ضعف به نظرش برسد، آن را پنهان می کند، می کوشد تا درماندگی هایش را ظاهر نسازد. همیشه از خود جسارت و خشونت نشان دهد. چون به نظر او این صفات نماینده ی یک شخصیت قوی است.  یکی از صفات او این است که بر دیگران حاکمیت، کنترل و تسلط داشته باشد. البته این صفت را به رنگ های مختلف و شکل های مختلف پیاده میکند. گاهی قدرت خود را به عنوان حسن نیت و علاقه به امور دیگران تحمیل می کند و گاهی هم ترجیح میدهد، خودش در پشت پرده، سرنخ را به دست بگیرد. نوع کنترل و اعمال تمایلات برتری طلبی، بستگی به خصوصیات ذاتی او دارد و مقداری هم مربوط به چگونگی ترکیب «تضاد اساسی» او خواهد داشت.

 

دیگر مشخصات تیپ برتری طلبی

برتری طلبی

تیپ برتری طلبی یک سری تمایلات سادیسمی دارد. چون چنین میلی حاکی از ان است که او می خواهد، دیگران را آلت هدفهای خود قرار دهد و آنها را تخفیف و تحقیر نماید، این مسئله مربوط به تمایلات سادیسمی او است.  احتیاج شدید به تفوق، کسب موفقیت و پرستیژ و شهرت آن است که به وسیله این قبیل چیزها میتواند، جلب تحسین و تأیید دیگران را بدست آورد و احساس حقارت خود را کمی تسکین دهد. نقطه ی اتکاء و اعتماد به نفس تیپ برتری طلبی هم مانند مهرطلب در خارج از وجود خودش قرار دارد. تیپ برتری طلبی بی علاقگی خاص نسبت به انسانها دارد. آمادگی عجیبی برای مبارزه و جدال دارد. در هر گفتگویی به هر وسیله میخواهد، حرف خود را به کرسی بنشاند و حقانیت خود را ثابت کند . این تیپ دیگران را مورد شماتت و ایراد و اتهام قرار می دهد. او از هرگونه ضعف و ناتوانی به شدت تنفر دارد و سعی می کند که کارهایش بی عیب و ایراد باشد و خود را پرقدرت، کاردان، با هوش و جدی نشان می دهد . تمام احساسات و عواطف واقعی خود را خفه کرده و انچه به عنوان عشق، عواطف و احساسات در او دیله می شود جز تلاشی های عصبی برای حفظ وجود خود نیست. . تیپ برتری طلبی خود را قوی، صریح، درست و واقع بین تصور می کند. چون او شقاوت و بی رحمی را دلیل نیرومندی میداند. استفاده از هر وسیله ای را، برای رسیدن به هدف های خود، نوعی واقع بینی تصور می کند. ابراز احساسات نوع دوستانه و رافات و مهربانی را نوعی تظاهر میداند. اگر تیپ برتری طلب بیشتر به «خود حقیر شده»اش نزدیک باشد و خود را مطابق آن ببیند. احساس درماندگی و بیچارگی می کند. آدمی می شود، سلیم و سربه راه و رام و متکی به دیگران میگردد. یعنی تبدیل می شود به مهر طلب، ولی اگر شخصی به «خود ایده آلی» اش نزدیک باشد. خصوصیات یک برتری طلب را پیدا می کند. در این حالت او واقعاً همان خود ایده آلی پرشکوه و جلال و قابل مباهات تصور می کند. ولی میگوید «من» منظورش از «من» خود ایده الی اوست کلیه رفتارها، کوشش ها، تمایلات و به طور کلی فلسفه ی زندگیش تحت تأثیر پنداریست که نسبت به جلال و بزرگی خود دارد و هر مشکلی دارد، اعم از درونی یا برونی به سهولت حل کند. باید بر همه مسلط باشد. ابزارش هم برای کسب برتری و ارضاء جاه طلبی است. هرگاه نتواند در عالم واقع، برتری و شکوه به دست .آورد، احساس گناه، تحقیر و بی ارزشی می کند

 

تیپ برتری طلبی و تحقیر دیگران

برتری طلبی

در محروم و سرخورده کردن دیگران، تبحر فوق العاده ای دارد. می کوشد نا امید دیگران را تبدیل به یأس کند. اگر بتواند آنها را در یک حالت نگرانی و تزلزل نگه دارد. از هرگونه لذتی محروم شان میسازد. اگر دیگران به مصاحبت وی احتیاج داشته باشند، دریغ می کند. خصومت و میل انتقام در «توقعات عصبی» که از دیگران دارد، کاملا مشهود است. از آنجا که موتور محرک برتری طلبی، انتقام گرفتن، عناد ورزیدن است، با یک قسمت وجودش احساس خباثت میکند. بنابراین ناچار است، برای جبران چنین احساسی، صفات و امتیازات فوق العاده ای به خود ز بست دهد تا در نظر خودش، آدم با ارزشی جلوه کند. البته خمیره ی صفاتی که به خود ز بسته می دهد، از احتیاجات خاص وی تشکیل شده است. به عبارت دیگر، احتیاجات شخاصں خود را به کمک تخیل در کارگاه و خود ایده آلی» تبدیل به حسن و صفت با ارزش می نماید. مثلا چون از یک طرف آدمی است، متخاصم و از طرف دیگر جون موجودی است. تنها، بنابراین برایش خیلی مهم است که احتیاج به کسی پیدا نکند. در نتیجه یک نوع غرور و بی نیازی و خودکفایی در او ایجاد میشود. هرگز به کسی رو نمی اندازد. چون غرورش جریحه دار می شود.  اگر به طرز فکر و زمینه ی روانی برتری طلبی توجه کنیم، میبینیم که به نظر
خودش، حق دارد تصور کند که آدم با شرافت و با صداقتی است. زیرا احتیاجات روانی اش از اول ایجاب نموده که مردم را متقلب، دو رو، متخاصم و حیله گر، فرض کند. با این فرض نقشه هایی که برای دیگران می کشد، عنادی که می ورزد، توهین ها و تحقیرهایی که برای دیگران روا می دارد، به نظرش بی انصافی و بی عدالتی نمی رسد، بلکه  منطقی، معقول و هشیارانه است در مقابل رفتار شرافتمندانه دیگران، چون توقعات زیادی از دیگران را هم قبلاً به کمک تخیل تبدیل به حق مشروع خود نموده، از این لحاظ هم حس نمی کند که دارد اجحاف و تندی میکند. بنابراین توقعاتش را هم معقول میپندارد و ابراز صریح آنها را نیز دلیل دیگری بر صداقت و بی ریا بودن خود می گیرد.

منبع: http://www.asandent.com

Leave A Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.